Poimintoja Helsingin kaupunginvaltuuston selvityksestä vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä, kaupunginvaltuusto 7.12.2022

Poimintoja Helsingin kaupunginvaltuuston selvityksestä vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä, kaupunginvaltuusto 7.12.2022

Sote-lautakunnan jäsenenä kommentoin muutamaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa koskevaa tarkastuslautakunnan havaintoa vuoden 2021 arviointikertomuksessa sekä kaupunginvaltuuston vastauksia niihin.

Arviointikertomuksessa esiin nostetussa suun terveydenhuollossa kaupungin palvelun kysyntä on viime vuosina kasvanut nopeasti. Hoitoon pääsy on viivästynyt, vaikka sen parantamiseksi toimialalla on tehty erilaisia toimenpiteitä. Palveluja on hankittu ulkopuolisilta toimijoita ja hankintoja luvataan kohdentaa myös vuokrahammashoitajien hankkimiseen. Toki budjetin puitteissa.

Nämä ovat tärkeitä, mutta niiden ohella on lisäksi tarpeen kehittää edelleen kaupungin oman palvelun tuotteistusta ja kustannusten läpinäkyvyyttä palvelusetelien hinnoittelussa – jotta palvelun tuottamiseen osallistuminen on kiinnostavaa myös yksityisille palveluntuottajille.

Suun terveydenhuolto on tärkeä osa terveydenhuollon kokonaisuutta – ja merkittävässä roolissa myös muiden sairauksien, esim. Suomessa yleisten sydänsairauksien kokonaishoidossa. Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus onkin tärkeää saada hyvälle tasolle.

Lastensuojelusta tarkastuslautakunta esittää, että sote-toimialalla on ryhdyttävä aikaisempaa vaikuttavampiin toimenpiteisiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi ja kehitettävä edelleen monitoimijaisia palveluja. Lakisääteinen mitoitus sosiaalityöntekijää kohden olevien lasten määrästä on Helsingissä kunnossa. Mutta kuten tiedämme, uusien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haastavaa yleisestä sote-henkilöstön pulasta johtuen.

Sote-toimialalla on parhaillaan meneillään erilaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, mm. koulutusta uudentyyppiseen toimintamalliin. Tästä on hyvä kuulla tuloksia myöhemmin.

Ikääntyneiden kotihoidosta on arviointikertomuksessa nostettu esille sosiaalihuoltolain mukaisen yli 75-vuotiaiden palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa, eli seitsemässä arkipäivässä. Tämänkin huomion taustalla näkyvät ammattitaitoisen henkilöstön saatavuusongelmat.

Nopea palveluntarpeen arviointi on kuitenkin erityisen tärkeä tavoite ikääntyneiden asiakkaiden kohdalla. Mitä varhaisemmin palvelujen tarve huomioidaan ja tukea sekä palveluja järjestetään ennakoivasti, sitä paremmin iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuus selviytyä omatoimisesti tai kevyen avun turvin kodeissaan.

Oppisopimuskoulutus ja kansainvälinen rekrytointi ovat meneillään olevia ratkaisukeinoja ikääntyneiden palvelujen henkilöstöpulaan – kuten myös työpajat työntekijöiden kanssa alan veto- sekä pitovoiman vahvistamiseksi. Hoitoalan vetovoimaisuuden vahvistamista tarvitaan edelleen koko maan tasolla. Esim. työolot, uralla etenemisen mahdollisuudet ja palkat pitää saada kuntoon. Myös koulutusmäärärahoja saattaisi olla syytä suunnata vastaamaan paremmin väkirikkaiden alueiden tarpeita. Tästä viesti OKM:lle.

Ikääntyneiden ihmisten kotona asumiseen liittyy myös arviointikertomuksessa mainittu, iäkkäiden ihmisten kotiuttaminen päivystyksestä, mikä vaatii erityistä huomiota juuri nyt.

Päivystyksestä kotiutumisen ongelmat liittyvät hoitoketjun toimimattomuuteen . Jo valmiiksi hoidettuja potilaita jää erikoissairaanhoidon vuodepaikoille, kun kaikki asiakkaat eivät voi siirtyä erikoissairaanhoidosta suoraan omaan kotiin. Usein tarvitaan perusterveydenhuollon vuodepaikkoja kuntoutumisen ajaksi, mutta niitä on nyt – ehkä koronankin vuoksi – ollut liian vähän suhteessa tarpeeseen.  Hoitoketjuongelman ratkaisuun tarvitaan pikaisesti HUSin ja Helsingin yhteistyötä. Uudet toimintamallit, mm. sähköiset vastaanotot, ovat myös tervetulleita.

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2022/Keha_2022-12-07_Kvsto_21_Pk/EE46DA74-CCBA-C06F-B4F8-850AA5800000/Selvitys_vuoden_2021_arviointikertomuksen_johdosta.html

Kesäkirje loppukevään kuulumisista

Hyvät Ystävät!                                                                                  Helsinki 3.7.2021

Hyvin poikkeuksellinen vaalikevät on nyt takana, ja kaupunginvaltuuston paikat on jaettu ryhmien kesken. Mikäli valtuusto vahvistaa esityksen elokuussa, toimin jatkossa kaupunginvaltuuston lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa sekä Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Valintoja täydennetään vielä myöhemmin. Kiitos kaikille äänestäjilleni tuesta!

Sosiaali- ja terveyssektorilla on tulevalla kaudella runsaasti tehtävää. Koronan jälkeen kertynyt hoito- ja palveluvelka tulee haastamaan palvelujärjestelmää, varsinkin kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on pulaa. Erityishaastetta toimintaan ja päätöksentekoon tuo sote-uudistuksen valmistelu Helsingissä ja Uudellamaalla.

Kaupunginvaltuuston juuri päättyneen kauden kokouksissa käsiteltiin loppukeväästä lukuisa määrä valtuutettujen aloitteita. Osa aloitteista sai julkistakin huomiota. Mm. avoimen puolueen ryhmäaloite kannabiksen valvotusta tuotannosta ja myynnin sallimisesta. Se ei kuitenkaan saanut valtuuston puoltoa. Vastauksessa todettiin, ettei aloitteessa ehdotettua lainsäädäntöaloitetta valtioneuvostolle tehdä.

Toinen otsikoihin noussut aloite tuli vihreiltä, ja siinä vaadittiin kuukautisvälineiden tarjoamista maksutta nuorille ja vähänvaraisille. Kaupungin vastaus oli kielteinen, koska kuukautistarvikkeita on jo tarvittaessa saatavilla mm. kouluista ja terveystoimen toimipisteistä. Hygieniatarvikkeet huomioidaan myös toimeentulotuessa. Valtuuston kokouksessa aloitteen tekijä sai kuitenkin läpi palautusehdotuksensa, jonka mukaan asiasta käynnistetään kokeilu opetustoimessa. Tästä ei opetustoimi ilahtune, sillä heidän perustehtävänsä on huolehtia varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta.

Oma aloitteeni asukkaiden toiveesta saada talviuintipaikka Laajasaloon sai ehdollisen myönteisen vastauksen: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-06-02_Kvsto_10_Pk/72E66361-F2A9-CE46-987E-79EF35700003/Valtuutettu_Seija_Muurisen_aloite_talviuintipaikas.html
Jäämme siten odottamaan Kruunuvuorenrannan uimarannan toteutumista.

Aiemmasta vakiintuneesta budjettikäytännöstä poiketen, valtuusto päätti toiseksi viimeisessä kokouksessaan myöntää budjetin ylitysoikeuksia toimialoille. Myönnettyjä ylitysoikeuksia on kuitenkin mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuneisiin suoriin ja välillisiin kustannuksiin ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Merkittävä päätös oli myös kaupunginvaltuusto hyväksymä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Rakennus sijoittuu Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle. Toteutuminen on suunniteltu siten, että toiminta tiloissa voi käynnistyä kesällä 2027. Terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa monipuolisesti sekä sosiaali- että terveyspalveluja ja tukipalveluja kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta hyötyvät erityisesti monia eri palveluja tarvitsevat asiakkaat.

Kevään viimeisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020. Pidin puheen arviointikertomuksesta. https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/kaupunginvaltuusto-kasitteli-vuoden-2020-arviointikertomusta-23-6-2021/

Valtuustotyö jatkuu jo 2.8. alkaen uuden valtuustoryhmän voimin.

Oikein hyvää kesää ja rentoutumista kaikille!
Terv. Seija

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2020 arviointikertomusta 23.6.2021

Puheenvuorossani kaupunginvaltuustossa ehdin kommentoida arviointikertomuksesta vain muutamia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita:

On hienoa, että kaupungin talous on pysynyt vuonna 2020 hyvällä tasolla koronapandemiasta huolimatta, mm.  valtion koronakompensaation ansiosta. Vaikutukset talouteen saattavat kuitenkin näkyä vasta myöhemmin.

Varsinkin sosiaali- ja terveystoimialalla on syntynyt runsaasti hoito- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen tullee näkymään tulevalla valtuustokaudella. Tulevaisuutta varjostaa myös sote-uudistus.

Lastensuojelussa palveluntarvetta on ollut aiempaa enemmän erityis- ja vaativan tason laitoshoidosta, mikä näkynee myös kustannuksissa tulevaisuudessa. Syksystä 2020 alkaen lastensuojelun laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on korostunut mm. vakava päihteiden käyttö. Myös lasten vanhemmilla on voinut olla päihdeongelmia. Siksi tarkastuslautakunnan esitys lisätä lastensuojelun yhteistyötä päihdepalvelujen kanssa on kannatettava. Lisäksi pidän arviointikertomuksen tekstissä mainittua varhaisen tuen korostamista tärkeänä.

Henkilöstön saatavuus on ollut haaste useissa sosiaali- ja terveyspalveluissa varsinkin loppuvuodesta 2020. Henkilöstöpula on koetellut erityisesti lastensuojelun sosiaalityötä ja laitoshoitoa sekä terveysasemia. Henkilöstöpulan hoitamiseksi tarvitaankin vakavia toimenpiteitä kaupungin tehtävien houkuttelevuuden lisäämiseksi – ja asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamiseksi.

Ehdotankin jo nyt, että tulevalla valtuustokaudella tavoitteeksi asetetaan oikea-aikaisen hoitoon pääsyn varmistaminen, ja että toimenpiteiden määrittelyssä hyödynnetään tarkastuslautakunnan esityksiä. Esim.  henkilöstön johtaminen ja tukeminen haastavissa tilanteissa, koulutusmahdollisuudet, työolot ja uralla etenemisen mahdollisuudet ovat palkan ohella tärkeitä.