Kaupunginvaltuusto käsitteli Jollaksen Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muuttamista (7.9.2022)

Käytin kaupunginvaltuuston kokouksessa puheenvuoron (alla), ja tein asemakaavaan liittyvän ponnen, joka meni täysin yksimielisesti läpi. Lasten asia kosketti ilmeisesti kaikkia valtuutettuja. Koska täysi yksimielisyys äänestyksissä on harvinaista, sain onnittelut valtuuston puheenjohtajalta.

Puhe:

”Jollas ja erityisesti sen kärki, jota kaavamuutos nyt koskee, on ainutlaatuinen Helsingin alue sekä luontoarvoiltaan että rakennuskannaltaan. Nyt käsiteltävä Puuskaniementien loppupää on pientaloaluetta, pääasiassa rintamamiestalojen kaltaisia taloja – lähellä merenrantaa. Olen asunut alueella 40 vuotta ja nauttinut jopa hiukan maalaismaisesta, mutta myös historiallisesta miljööstä.

Olen tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen esitykseen siinä mielessä, että nyt kaavoitetulle alueelle on tulossa pientaloja. Joskin muutaman rakennettavan osa-alueen 0.60 tehokkuus tuntuu korkealta tähän maisemaan. En nyt kuitenkaan siihen tässä vaiheessa käsittelyä puutu enempää. Hyvää kaavaesityksessä on myös suunniteltu jalkakäytävä Puuskaniementien loppupään toiselle puolelle – varsinkin jos on Puuskaniementien loppupäähän rakennetaan jatkossa taloja.

Toivottavasti myös jatkorakentaminen Jollaksen kärjessä on pientalovaltaista ja luontoa säästävää. Esim. Puuskaniementien loppupään itäpuolen kalliot on huomioitu jo aiemmin historiallisiksi jäänteiksi (Litorina-meren rantakivikko, Helsingin kaupungin rakennusviraston aluesuunnitelma 2008). Ja varsinkin Puuskaniementien länsipuoli kadun loppuun saakka olisi hyvä säilyttää pientalovaltaisena, jatkona rintamamiestalojen tyyppiselle, oman aikansa hienolle kokonaisuudelle.

Kaava-alueen liikennejärjestelyistä mainitaan, että autojen pysäköintipaikat kaava-alueella sijaitsevat tonteilla, koska kadunvarsipysäköinti ei ole mahdollista kapeilla tonttikaduilla. Kadunvarsipysäköintiä olisi syytä arvioida myös Puuskaniementiellä Poikkilaakson koulun ja päiväkodin alueella. Nykyinen pysäköintimahdollisuus heti koulun jälkeen kaupungista tultaessa on ajoittain näyttänyt vaaralliselta. Bussit joutuvat usein pysähtymään vastaantulevaa liikennettä väistäessään kadulle pysäköityjen autojen perään siten, että koulun pihalta tuleva suojatie jää aivan bussin perän taakse. Vastaantulevan liikenteen on silloin vaikea nähdä, jos lapsia tulee samaan aikaan koulun pihalta suojatielle aivan bussin takaa. Entisenä Jollaksen asukkaana olen lähettänyt tästä jo viestiä liikennesuunnitteluun, mutta en saanut vastausta, joten en tiedä, huomioitiinko tai arvioitiinko tilanne.

Niinpä teen nyt asiaan vielä ponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus lasten näkökulmasta Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan kaavaratkaisuun liittyvien liikenne- ja katusuunnitelmien toteutuksen yhteydessä.”

Puhe kaupunginvaltuustossa Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavasta 30.3.2022

Kaupunginvaltuusto käsiteli Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavaa. Kaava hyväksyttiin pitkähkön keskustelun jälkeen yhdellä ponnella höystettynä. Eniten puhetta aiheutti puretun Kiiltomadonpolun sillan uudelleen rakentaminen. Nythän tämä kevyen liikenteen silta on purettu.

Myös kaava-alueen läpi kulkeva liikeneväylä herätti kiinnostusta. Entisen kaksikaistaisen moottoriliikennetien sijaan saamme kaupunkibulevardin, jossa keskellä kulkee jatkossa raitiovaunut ja sivuilla sekä kevyen liikenteen että autokaistat. Tämä tulee hidastamaan liikennettä monine liikennevalo-ohjattuine suojateineen, jotka korvaavat jatkossa ylikulkusillan.

Omassa puheessani (kursiivilla) tein apualaispormestarille kaksi kysymystä, joihin sain myös vastaukset:

”Laajasalossa on viime aikoina käyty tiukkakin keskustelua tämän omaleimaisen, luonnonläheisen Laajasalon saaren rakentamisesta. Kaupunkistrategiassakin mainittu Stansvikinkallio oli hetki sitten kovan väännön kohteena. Nyt käsiteltävästä, pitkään tekeillä olleesta kaavasta ei sen sijaan ole kuulunut ainakaan laajempaa keskustelua. Nyt käsiteltävä alue, kauppakeskuksen ympäristö, onkin historiallisia luontokohteita sopivampi alue täydennysrakentamiselle. Laajasaloon on tulossa hyvin kallis silta- ja raitiotieratkaisu, joten tälle investoinnille tarvitaan myös käyttäjiä.

Tässä kaavassa puhutaan n. 700 asukkaan lisäyksestä alueelle, ja kaavan mukainen liiketila Laajasalon saaren keskuksena mahdollistaa palveluja koko saarialueen asukkaille. Kauppakeskuksen ympäristöstä tulee kaupunkimainen alue, josta löytyy aikanaan myös raitiotiepysäkki. Lautakuntakäsittelyssä kaavaan oli tehty hyvä lisäys, jonka mukaan ”julkisivujen ja maantasojärjestelyjen tulee olla korkeatasoisia koko alueella ja etenkin Yliskylän puistokadun puolella kirkon edustalla”. Toivottavasti saamme tyylikkään kokonaisuuden.

Asian perehtyessä heräsi kaksi kysymystä, jotka osoitin apulaispormestarille.
1. Tekstissä oli mainittu ettei purettua Kiiltomadonpolun siltaa rakenneta uudelleen, vaikka se lisäisi turvallisuutta esim. Laajasalontien toisella puolella asuvien koululaisten koulumatkaan. Leveän kaupunkibulevardin ylittäminen ei välttämättä ole yhtä turvallinen. Joten onko tämä linjaus sillasta lopullinen? Jos on, niin olisi hyvä kuulla perustelut.

Perusteluina apualaispormestari esitti, että maankäytön tilanne alueella muuttuu siten, ettei siltaa enää tarvita. Kaupunkibulevardin valmistuttua jalankulkuväylät ovat kaupunkibulevardin reunoilla ja suojatiet ovat tien ylittämistä varten. Sillan uudelleen rakentamista ei pidetty sopivana nykykaavaan. Tähän eivät kaikki olleet tyytyväisiä ja kaavan palauttamisesta uudelleen valmisteluun (silta lisättäisiin kaavaan) äänestettiin. Tuloksena oli, ettei Kiiltomadonpolun siltaa (ainakaan toistaiseksi) tule.

2.  Kysyn vielä samalla sosiaali- ja terveystoimen aiemmissa rakentamissuunnitelmissa kaavaillusta uudesta seniorikeskuksesta Laajasalon keskustan alueelle. Tein jo valtuustourani alussa aloitteen uudesta seniorikeskuksesta, ja se on luvattu rakentaa Laajasaloon, mutta viimeisten tietojen mukaan rakentaminen ajoittuu vasta vuosikymmenen loppupuolelle. Kysynkin, olisiko hanketta mahdollista kiirehtiä?

Vanha Rudolfin palvelutalo on erittäin huonokuntoinen ja esteellinen myös yleisiltä tiloiltaan. Sikäli kasvavan alueen ikääntyvälle väestölle tarvitaan seniorikeskus heidän kokoontumispaikakseen, hyvinvointinsa edistämiseksi sekä tarvittaessa myös hoivapalvelujen saamiseksi.

Apulaiskaupunginjohtajan vastaus oli lupaava. Hän totesi, että seniorikeskus rakennetaan niin pian kuin mahdollista. Tästä tulen nyt pitämään kiinni ja muistuttamaan ajoittain.

Mielestäni myös asuntojen rakentamisessa Laajasalon keskustan alueelle on jatkossa hyvä huomioida ikääntyneet ja liikuntaesteiset kaupunkilaiset. Alueella sijaitsevat jo nyt hyvin lähekkäin, helppojen kulkureittien varrella mm. sosiaali- ja terveyskeskus, kirjasto, kauppakeskus ja kirkko. Lisäksi raitiovaunun pysäkki on tulossa lähelle. Sopivat asunnot sopivassa ympäristössä edistäisivät liikuntaesteisten itsenäistä selviytymistä.”


https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2022/Keha_2022-03-30_Kvsto_6_El/0B2C8313-86F1-CB1B-9CD1-7FBB4BF00001/Laajasalon_kauppakeskuksen_alueen_asemakaavan_muut.html