Helsingin kaupungin politiikassa on ollut käsittelyssä monia isoja asioita tänä vuonna. Yksi suurimmista oli Helsingin Energian kehitysohjelman hyväksyminen. Tarjolla oli eri vaihtoehtoja yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Päätös tehtiin lopulta hajautetun energiantuotannon vaihtoehdon mukaan. Tämä tarkoittaa Hanasaaren voimalan alasajoa vuoteen 2024 mennessä, ja kivihiilestä luopumista tältä osin. Tällä päätöksellä päästään lähemmäksi valtuuston hyväksymää tavoitetta vähentää kasvihuonepäästöjä ja nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta. Tämän vaihtoehdon valinta myös rasittaa Helsingin Energian taloutta vähiten pääasiassa pienempien käyttö- ja kunnossapitokustannusten ansiosta.

Budjetin laatiminen ja hyväksyminen on aina iso asia, ja siitä päästiin valtuustoryhmien kesken sopuun muuten, mutta vasemmistoliitto jäi sovun ulkopuolelle. Toimintamenojen kasvun pitäisi olla tulevana vuonna maltillista, mutta siitä huolimatta velkaa joudutaan edelleen ottamaan 250 miljoonaa euroa. Tämä mm. Helsingin Energian tuloutuksen pienentymisen vuoksi. Helsingillä on nyt lainaa n. 2 800 euroa asukasta kohti, ja lainamäärän arvioidaan vielä kasvavan vuosien 2016-2018 aikana n. 3 400 euroon. Velkaantuminen olisi hyvä saada kuriin, että tulevat sukupolvet eivät jäisi ylenmääräisen velkataakan maksajiksi.

Mikäli Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus menee aikanaan läpi ehdotetussa muodossa kaikilla käsittelytasoilla, kaupunkia johtavat tulevaisuudessa pormestari ja apulaispormestarit. Samalla on tarkoitus siirtyä virastoista toimialoihin. Tarkempi virastotasoinen suunnittelu alkaa päälinjojen hyväksymisen jälkeen ja tuo paljon työtä sekä virkamiehille että luottamushenkilöille. Jos kaikki menee suunnitellussa aikataulussa, uudistus tulee voimaan jo 2017.

Helsingin yleiskaava on parhaillaan tutustuttavissa lausuntoja ja muistutuksia varten. Visiona on esitetty, että Helsingissä on vuonna 2050 noin 860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa, ja Helsinki on kansainvälinen pääkaupunki ja metropolialueen vahva urbaani ydin. Kaava on aiheuttanut paljon keskustelua mm. kaupunkibulevardien rakentamisesta ja uusien asuntoalueiden, kuten Malmin lentoaseman seudun, suunnitelmista. Yleiskaavan hyväksyminen tulee olemaan tärkeä päätös valtuustossa. Se ohjaa kaupunkisuunnittelua pitkälle tulevaisuuteen.

Omaa toiminta-alaani, sosiaali- ja terveystointa, on leimannut odottava ilmapiiri sote-rakenneuudistuksen päätöksiä odotellessa. Kehittämistoimia on silti jatkettu reippaasti, ja uskoisin, että olemme onnistuneet toimissamme oikeansuuntaisesti. Sote-rakenneuudistuksen keskeisiä periaatteita on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi. Sitä tavoitetta on Helsingissä jo viety eteenpäin palveluverkkouudistusta suunniteltaessa. Mielenkiinnolla odotan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Vuosaaren monipalvelukeskuksen käynnistymistä aikanaan. On tärkeää, että Helsingin palvelut ovat kilpailukykyiset siinä vaiheessa kun itsehallintoaluetta muodostetaan. Nythän myös yksityiset ja kolmas sektori voivat tulla kilpailemaan julkisen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveysvirastoa ovat työllistäneet syksystä lähtien turvapaikanhakijoiden asumisjärjestelyt. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa on n. 3 000 asukasta. Vielä ei tiedetä, kuinka moni näistä ja muualla nyt asuvista lopulta asettuu Helsinkiin. Joka tapauksessa kotouttaminen tulee olemaan tärkeä tehtävä lähivuosina. Valtio vastaa toistaiseksi vastaanottokeskusten palveluista ja kuluista, mutta jatkossa vastuu oleskeluluvan saaneiden palveluista siirtyy Helsingille. Maahantulijat tarvitsevat mm. asumisen ja kotien varustuksen järjestämistä, toimeentulo- ja muita sosiaalitukia, terveydenhuollon palveluja, varhaiskasvatusta, koulutusta, tulkkipalveluja jne. Valtion maksama kotouttamistuki on pieni näiden palvelujen kuluihin verrattuna. Onkin toivottavaa, että kotouttamiseen satsataan riittävästi, jotta mahdollisimman moni kykenee myöhemmin työllistymään.

Paljon on siis tapahtunut vuonna 2015, ja työ valtuustossa ja lautakunnissa jatkuu vuonna 2016. Ollaan yhteydessä!

Hyvää Uutta Vuotta 2016!