Syksy on Helsingin kaupungilla alkanut vauhdikkaasti uuden pormestarimme johdolla. Toisaalta sekä toimialauudistus että pormestarimallin toteutus ovat hakeneet paikkaansa. Esim. toimialalautakuntien puheenjohtajina toimivien apulaispormestareiden asema suhteessa toimialojen johtoon on vaatinut uusia käytänteitä.

Alkusyksyn tärkein asia kaupunginvaltuustossa on ollut kaupunkistrategian 2017–2021 laadinta. ”Maailman toimivin kaupunki” -strategian arvopohja on hyvin samanlainen kuin aiemmissa strategioissa mutta tavoitteet ja toimenpiteet ovat uudistuneet. Strategian sisältö koostuu pääotsikoista: ”Helsinki on toimiva kaupunki – kasvu on kestävää – palvelut uudistuvat – talouspolitiikka on vastuullista – kaupungin edunvalvonta on vahvaa”. Tätä strategiaa toteuttamalla on tarkoitus lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia, uudistaa palveluja sekä edistää Helsingin kansainvälisyyttä ja vetovoimaisuutta. Helsingin Strategiaohjelma löytyy linkistä: https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/kaupunkistrategia-2017-2021.pdf

Toinen tärkeä asia on vuoden 2018 budjetti, josta on juuri jaettu pormestarin esitys. Pian käynnistyvissä budjettineuvotteluissa poliittiset ryhmät esittävät omat näkemyksensä ja muutostoiveensa. Budjetista päätetään ensin kaupunginhallituksessa ja lopullisesti kaupunginvaltuustossa 29.11.

Eniten huomiota on budjettikeskusteluissa herättänyt kunnallisveroprosentin lasku puolella prosentilla. Helsingin talouden vahvan pohjan on arvioitu mahdollistavan veroprosentin laskun. Tosin epävarmuutta tulevien vuosien talouteen tuo maakunta-sote –uudistus, jonka toteutuessa kaupungin tuloverokertymästä siirtyy maakunnalle n. kaksi kolmasosaa siirtyvien palvelujen myötä. Investointitaso on korkea kun panostetaan strategian mukaisesti kaupungin kasvuun. Toimialoista kasvatus ja koulutus -toimialalle on ehdotettu eniten lisäyksiä, 40 miljoonaa euroa. Budjettiesitys löytyy linkistä: https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/talousarvio/

Uudenmaan maakunta vastaa maakunta-sote –uudistuksen valmistelusta oman alueemme osalta yhteistyössä kuntien kanssa. Maakuntavaalit on määrä pitää vuoden kuluttua syksyllä ja maakunta-sote –uudistuksen pitäisi tämänhetkisen tiedon mukaan käynnistyä 2020. Uudistuksen yksityiskohdista tosin vielä keskustellaan. Mm. Helsingin pormestarin koolle kutsuman kaupunginjohtajien kokouksen viesti oli, että lainsäädännön ja julkisen hallinnon tulee mahdollistaa joustavasti eri alueille erityyppisiä ratkaisuja.

Tällä hetkellä odottelemme sote-uudistukseen kuuluvan valinnanvapauslain uutta versiota, jonka myötä pääsemme eteenpäin uudistuksen valmistelussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus lienee jatkossakin mukana sote-uudistuksessa, mutta sen toteutustavasta saamme varman tiedon lakiesityksen julkaisemisen jälkeen. Lakiehdotuksista pyydetään lausunnot kunnilta ennen Eduskunnan päätöksiä.