Helsingissä on jonkin verran kaksikielisiä perheitä, joissa toisen vanhemman äidinkieli on joku muu kuin suomi, esim. englanti. Näiden perheiden lapsilla on oikeus saada suomenkielen lisäksi toisen vanhemman äidinkielenopetusta jo ala-asteelta lähtien. Opetusta on tarjolla vain joissakin kouluissa, ja oppilaat muista kouluista joutuvat kulkemaan iltapäivisin melko pitkiäkin matkoja kieliopetusta saadakseen. Usein vanhemmat yrittävät kuljettaa pienimpiä oppilaita kieliopintoihin, mikä tekee työssä käyvien vanhempien päivästä hankalan. Lisäksi kieliopetusta on järjestetty kouluihin, joiden piirissä ei välttämättä ole eniten toisen vanhemman äidinkielen opetusta tarvitsevia lapsia.

Kysynkin: Olisiko jatkossa mahdollista järjestää kaksikielisten perheiden, esim. suomea ja englantia puhuvien, lasten englannin opetus siten, että opettaja kulkee koulujen välillä, eikä oppilaiden tarvitse kulkea opetusta saadakseen – ainakin silloin kun koulussa on esim. vähintään 10 ko. opetusta tarvitsevaa lasta.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Seija Muurinen kysyy, voidaanko kaksikielisten perheiden lasten englannin kielen opetus järjestää siten, että opetuksesta vastaisi eri kouluissa kiertävä opettaja, jotta lapset eivät joutuisi kulkemaan pitkiä matkoja kielenopetukseen.

Vastauksena sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa opetusviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa: Maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jota opetuksen järjestäjä voi tarjota vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen, saamen ja romanikielen sekä ulkomailta muuttaneiden suomen- tai ruotsinkielisten oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi. Opetusministeriö myöntää opetukseen ylimääräistä valtionavustusta. Valtionavustusta myönnetään valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan, kuitenkin enintään 86 % hyväksyttäviin laskennallisiin kustannuksiin. Opetustunnit tulee sijoittaa oppilaan koulupäivän aikana siten, että ne eivät mene päällekkäin muiden oppituntien kanssa.

Helsingissä oma äidinkielen opetusta on järjestetty lukuvuosittain noin 40 eri kielessä oppilaille, joiden äidinkieli tai kotona puhuttu kieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Oman äidinkielen opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Oman äidinkielen opetukseen on vuosittain osallistunut reilu 3 000 oppilasta. Opetusta järjestetään kaupungin omien koulujen ja sopimuskoulujen helsinkiläisille oppilaille. Opetusryhmän koko on 8–12 oppilasta. Täysin uuden kielen opetus voidaan tarvittaessa kuitenkin käynnistää, jos neljän oppilaan huoltajaa sitä pyytää.

Oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen opetus ei ole perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta, vaan se on perusopetusta täydentävää opetusta ja näin ollen on siihen osallistuminen oppilaalle vapaaehtoista. Opetusryhmien muodostaminen ja opetuspaikat joudutaan arvioimaan vuosittain sen mukaan, miten oppilaiden huoltajat valitsevat opetusta. Kartoitus eri kielten opetuksen tarpeesta tehdään keväisin ja opetuspaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle ko. kielen opetuksen valinneiden oppilaiden omaa koulua. Ryhmät pyritään muodostamaan niihin kouluihin, joissa on eniten ko. kieleen ilmoittautuneita. Esimerkiksi lukuvuonna 2012–13 englannin kielessä on 18 opetusryhmää eri puolilla Helsinkiä. Opetuksesta vastaa eri kouluissa kiertävä sama opettaja.