Hyväksyessään osaltaan talousarvion vuodelle 2010 terveyslautakunta edellyttää, että:
1) sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen johto yhdessä hoitoketjuylilääkärien kanssa laatii viimeistään syyskuun loppuun mennessä lautakunnalle kuukausittaisen suunnitelman vanhusten palvelujen paikkajärjestelyjen kokonaisuudesta sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen kesken vuoden 2010 loppuun saakka, ja että tämän suunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti (hyväksyttiin 9-0)
2) kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman edellyttämä esiselvitys sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen organisoinnista – sisältäen tarkastelun myös vanhuspalveluiden osalta – käynnistetään viipymättä niin, että mahdolliset organisaatiomuutokset ovat tiedossa ja huomioitavissa jo vuoden 2011 talousarvion valmistelussa, ja että vanhusten palveluihin voidaan siltä pohjalta laatia tuolloin myös pitkän aikavälin suunnitelma (hyväksyttiin 7-2)