Helsingin strategiassa ovat vahvasti esillä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen että terveyserojen kaventaminen. Paljon hyvää työtä on näiden tavoitteiden eteen myös tehty, mutta tulokset näyttävät silti laihoilta. Usein terveyden edistäminen mielletään vain terveys- ja sosiaalitoimen asiaksi, vaikka kaikkien hallintokuntien panosta tarvitaan, jotta työssä edistytään. Poikkihallinnollisen työn vahvistamiseksi tein aloitteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamisesta. Tällaista mallia on viety eteenpäin muissa kunnissa THL-vetoisesti.

Aloite Helsingin kaupunginvaltuustolle 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. Nämä kaikki ovat hyvin laajoja tavoitteita, joita mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin hallita.

Esim. ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen vaatii kaikkien hallintokuntien yhteistyötä. Ikääntyvän väestön tarpeet on huomioitava kaavasuunnittelussa, rakentamisessa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa jne. Terveys- ja sosiaalitoimi vastaavat omasta osuudestaan, mutta toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen eivät ole yksin terveys- ja sosiaalitoimen alaan kuuluvia asioita. Samoin kaikilla lapsia tai perheitä koskevilla palveluilla on suuri merkitys terveyserojen kaventamisessa, sillä terveyserojen kehittyminen alkaa jo elinkaaren varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin strategiassa olevista tavoitteista huolimatta monet palvelut painottuvat kuitenkin edelleen jo syntyneiden ongelmien, toiminnanvajauksien ja sairauksien hoitamiseen. Väestön ikääntymisen vuoksi on kuitenkin välttämätöntä saada palvelujärjestelmän painopistettä siirrettyä korjaavista palveluista ennakoivan toiminnan suuntaan ja kaikki hallintokunnat terveys- ja sosiaalitoimen tueksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Esitän, että Helsingin kaupunkiin perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, joka koostuu eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, ja joka yhdessä ryhtyy määrätietoisesti ohjaamaan ja koordinoimaan kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Työryhmä voisi huolehtia myös terveydenhuoltolain mukaisen hyvinvointikertomuksen laatimisesta. Työryhmän koordinoijana toimisi luonnollisimmin terveystoimen edustaja.