Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. Nämä kaikki ovat hyvin laajoja tavoitteita, joita mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin hallita.

Esim. ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen vaatii kaikkien hallintokuntien yhteistyötä. Ikääntyvän väestön tarpeet on huomioitava kaavasuunnittelussa, rakentamisessa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa jne. Terveys- ja sosiaalitoimi vastaavat omasta osuudestaan, mutta toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen eivät ole yksin terveys- ja sosiaalitoimen alaan kuuluvia asioita. Samoin kaikilla lapsia tai perheitä koskevilla palveluilla on suuri merkitys terveyserojen kaventamisessa, sillä terveyserojen kehittyminen alkaa jo elinkaaren varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin strategiassa olevista tavoitteista huolimatta monet palvelut painottuvat kuitenkin edelleen jo syntyneiden ongelmien, toiminnanvajauksien ja sairauksien hoitamiseen. Väestön ikääntymisen vuoksi on kuitenkin välttämätöntä saada palvelujärjestelmän painopistettä siirrettyä korjaavista palveluista ennakoivan toiminnan suuntaan ja kaikki hallintokunnat terveys- ja sosiaalitoimen tueksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Esitän, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen yhteydessä perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, joka koostuu eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, ja joka ryhtyy määrätietoisesti ohjaamaan ja koordinoimaan kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Työryhmän koordinoijana toimisi luonnollisimmin sosiaali- tai terveystoimen edustaja.